BMW Motorrad Македонија

Политика за приватност

 

Општи податоци и податоци за раководителот за обработка на лични податоци

ДИНАМИКС ДОО СКОПЈЕ, со регистрирана канцеларија на адреса: Франклин Рузвелт бб, 1000 Скопје, регистарски број: 5128463 (во натамошниот текст: „Динамикс или Ние“), ја почитува и заштитува приватноста на секое лице – поединци – клиент, потенцијален клиент или друго лице – во понатамошниот текст колективно се нарекува: „Лице или Вие“, чии лични податоци ги собира (во натамошниот текст: „Лични податоци“). Собирањето и чувањето лични податоци се врши во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020) (во натамошниот текст: „Закон“), како и со Општата регулатива на ЕУ за заштита на личните податоци ( ЕУ 2016/679) (во понатамошниот текст: „БДПР“), кога е применливо.

Во случај на обработка на Лични податоци на Лица кои се државјани на една од земјите-членки на Европската унија при продажба на моторни возила „BMW Diplomatic sales“, ние ќе ги примениме и одредбите на GDPR, во обем што е применлив.

Ние ве цениме Вас и препознаваме дека приватноста е важна за Вас.

За да ја заштитиме приватноста на секое Лице чии Лични податоци ги собираме, Ние ја објавивме оваа Политика за приватност, која дефинира кои Лични податоци ги собираме, на кој начин, за која цел ги обработуваме, како ги заштитуваме, колку долго ги чуваме и, конечно, кои се Вашите права во врска со Личните податоци.

Имено, ние ја развивме оваа Политика за приватноста за да ви ја покажеме нашата пракса во однос на собирањето Лични податоци кои ги собираме од Вас или за Вас на овој сајт, преку писмена или усна комуникација со нас, кога ќе посетите некоја од нашите објекти или од други извори.

Во секој случај, слободно контактирајте не e-mail адресата: info@bmw-motorrad.mk

 

Основни поими и Лични податоци кои Друштвото ги обработува

„Личен податок“ е секој податок што се однесува на физичко лице чиј идентитет е определен или одредлив, директно или индиректно, особено врз основа на ознаки за идентитет;

„Обработка на лични податоци“ е секое дејство или збир на работи што се вршат автоматски или неавтоматски со податоци за личноста или нивните собири, како што се собирање, бележење, сортирање, групирање или структурирање, архивирање, совпаѓање или менување, откривање, увид, употреба, откривање со пренесување, односно доставување, удвојување, ширење или на друг начин да бидат на располагање, споредување, ограничување, бришење или уништување;

„Чувствителни податоци“ се однесува за податоци што се однесуваат на расно или етничко потекло, политичко мислење, религиозно или филозофско уверување, членство во синдикати, здравство, сексуален живот или сексуална ориентација, генетски информации, криминални досиеа и биометриски податоци кои се користат за цел како единствени идентификации.

Ние не ги собираме Вашите чувствителни податоци освен ако не ги ставите на располагање доброволно или ако сме обврзани да го сториме тоа според важечките прописи. Ние може да ги обработиме Вашите податоци за здравствената состојба која е  дадена од Вас за да ги задоволиме Вашите посебни потреби (на пример, во случај на инвалидност).

Лични податоци на деца“ се однесува на лица помлади од 18 години.

Ние не ги собираме Личните податоци на децата. Како родител или законски старател, не дозволувајте вашите деца да ги направат своите Лични податоци достапни без ваша дозвола

 

Личните податоци кои Друштвото ги собира и обработува за Вас се:

име и презиме;

ЕМБГ;

датум и место на раѓање;

број на лична карта/број на пасош;

пол;

брачна состојба;

компанијата во која сте вработени;

e-mail адреса;

мобилен телефон/фиксен број;

факс;

адреса на живеење (улица и број, број на пошта и место);

број на шасија на возило;

број на мотор на возило;

регистарски таблички на возило;

број на возачка дозвола;

број на склучен договорот;

сервисна книшка;

сите други Лични податоци што доброволно сте ги дале на Друштвото.

 

Начин на собирање на лични податоци

Лични податоци се собираат непосредно од Вас, како лица чии податоци се обработуваат или од страна на други лица.

Непосредно собирање на Лични податоци од Лицето чии податоци се обработуваат

  a) При купување на моторно возило

При склучување на договор за купопродажба на моторно возило, и за целите склучување и извршување на договорот, исполнување на законските обврски на Delta Motors и заштита на Вашите животно важни интереси, вие сте должни да ни ги доставите следниве Лични податоци: име и презиме, адреса на живеење, број на мобилен телефон , број на фиксен број, ЕМБГ, број на лична карта/број на пасош, датум и место на раѓање и евентуално други Лични податоци за кои ќе бидете известени однапред.

Во случај да не ни ги доставите наведените Лични податоци, нема да можеме да склучиме и извршиме договор за купопродажба на моторно возило, односно нема да бидеме во можност да одговориме на Вашето барање.

Целта за која ги обработуваме горенаведените Лични податоци е да склучуваме и извршуваме договори за купопродажба на возила, почитување на правните обврски, заштита на Вашите животно важни интереси и за да разгледаме разни приговори/барања во врска со производите и услугите на Компанијата.

Наведените Лични податоци се чуваат трајно во базата на Компанијата.

   б) При превземање на моторното возило на тест возење

Пред да Ви овозможиме да ги тестирате нашите моторни возила со тест возење, неопходно е да склучите договор за користење на моторното возило, а за целите на склучување и исполнување на договор за користење на моторното возило, потребно е да ни ги дадете следниве лични податоци: име и презиме, адреса на живеење, ЕМБГ, број на лична карта/број на пасош, датум и место на раѓање, број на мобилен телефон и број на возачка дозвола.

Во случај да не ни ги доставите наведените Лични податоци, нема да можеме да склучиме и извршиме договор за користење на моторно возило.

Целта на прибирањето податоци е да склучи и изврши договор за користење на моторно возило.

Наведените Лични податоци се чуваат трајно во базата на Компанијата.

   в) При посета на салонот за автомобили

За време на посетата на нашиот салонот за автомобили, од вас ги собираме следниве Лични податоци: име и презиме, број на мобилен телефон, број на фиксен број и e-mail адреса, со цел навремено да ве информираме за промоциите и придобивките од продажба на моторни возила од страна на Друштвото. бидете интересни или за кои сте искажале интерес, т.е. заради подготовка на специјална понуда за продажба на моторно возило, поканување на настани, испраќање newsletter, комуникација.

Целта на обработката на овие лични податоци е известување и информирање со цел за промовирање и маркетинг на Delta Motors.

Наведените лични податоци се чуваат во базата на Компанијата сè додека не ја повлечете вашата согласност.

 г) При посета на веб страницата bmwmotorrad.mk

При посета на нашата веб страна, Личните податоци се собираат по пат на колачиња (eng. cookies), дознајте повеќе на https://www.bmw–motorrad.mk/pолитика-за-колачиња/

 д) Во текот на одржување на маркетинг и друга промотивна кампања на Компанијата (вклучивајќи саеми)

За време на промоцијата на нашите производи, ние можеме да ги собереме следниве лични податоци: име и презиме, мобилен телефонски број, фиксен број и e-mail адреса, со цел да ве информираме за сите новости и придобивки што Компанијата ги подготвила за вас.

Целта на обработката на наведените Лични податоци е промоција, маркетинг на Компанијата, како и анкетирање на Лица кои купуваат производи и услуги.

Наведените лични податоци се чуваат во базата на Компанијата сè додека не ја повлечете вашата согласност.

  ѓ) При сервисирање на автомобилот

Со цел да ви обезбедиме услуга за сервисирање на моторното возило, да понудите понуда поврзана со одржување на возилото и/или набавка на резервни делови, ние ги собираме следниве лични податоци: име и презиме, адреса на живеење, ЕМБГ, број на лична карта/број на пасош, датум на раѓање, број на мобилен телефон и e-mail адреса, фиксен број, сервисна книшка, број на склучен договор, број на шасија и број на регистарска табличка.

Целта на обработката на споменатите Лични податоци е да обезбеди услуга за моторно возило (вклучително и купување резервни делови и одговори на информации за услуги), да разгледа разни приговори/ барања во врска со производите и услугите на Друштвото и да испраќа известувања за годишни сервисирања.

Наведените лични податоци се чуваат трајно во базата на Комапнијата.

  е) При пријава на newsletter

При пријавување на newsletter, вие се согласувате Delta Motors да ги собира следниве Ваши Лични податоци: име и презиме и email адреса.

Целта на обработката на наведените Лични податоци е да испраќате известувања за посебни и персонализирани понуди, вести и настани организирани од Комапнијата, Интернет промоција, учество во наградни игри.

Наведените Лични податоци се чуваат во базата на Комапнијата сè додека не ја повлечете вашата согласност.

 ж) При Вашето контактирање со нашите вработени

При Вашето контактирање (преку телефон или преку нашата веб страница) нашите вработени одговараат на различни прашања во врска со нашите производи и услуги, Вие давате пристап до Delta Motors да ги собере следниве Лични податоци: име и презиме, email адреса и број на мобилен/фиксен број.

Целта на обработката на наведените лични податоци е да воспоставиме комуникација со Вас со цел да одговориме на Вашите прашања или да го прецизираме вашето барање.

Давањето на наведените Лични податоци е неопходен услов за воспоставување комуникација помеѓу Вас и Delta Motors. Во спротивно, нема да можеме да одговориме на вашето прашање.

Наведените лични податоци се чуваат во базата на Компанијата сè додека не ја повлечете вашата согласност.

При Вашето контактирање (преку телефон или преку нашата веб страница) нашите вработени за да закажат сервис за вашето возило и за да ја одредите цената за услугата, вие давате согласност за Delta Motors да ги собере следниве Лични податоци: име, email адреса, број на мобилен/фиксен број, број на шасијата на возилото и бројот на моторот на возилото.

Целта на обработката на наведените Лични податоци е да закажете термин за сервисот на Вашето возило и да обезбедите дополнителни информации во врска со понудената услуга за сервисирање на возилото.

Давање на наведените Лични податоци е неопходен услов за закажување термин за сервисот на Вашето возило. Во спротивно, нема да можеме да ја провериме достапноста и да закажеме сервис на Вашето возило.

Наведените лични податоци се чуваат во базата на Друштвото сè додека не ја повлечете вашата согласност.

При Вашето контактирање (преку телефон или преку нашата веб страница)  за да закажете тест возење, вие се согласувате Delta Motors да ги собере следниве лични информации: име и презиме, email адреса и број на мобилен телефон/фиксен број.

Целта на обработката на наведените Лични податоци е да закажете термин за тест возење и да се информирате за тоа.

Давањето на наведените Лични податоци е неопходен услов за закажување тест возење. Во спротивно, нема да можеме да одговориме на прашањето поврзано со тест возењето.

Наведените Лични податоци се чуваат во базата на Друштвото сè додека не ја повлечете вашата согласност.

 • Лични податоци доставени од страна на други лица

Постојат случаи кога можете да ни дадете лични податоци на трети лица, на пр. со цел да подготвиме и доставиме промотивна понуда за која сметате дека може да го интересира некој што го познавате, во тој случај ќе сметаме дека сте овластени од такво лице да постапувате на таков начин и во никој случај нема да сносиме одговорност за обработка на Личните податоци од трети лица.

 

Цел на собирање и обработка на Лични податоци

Целта на собирањето лични податоци е:

 • почитување на законските обврски на Компанијата;
 • склучување и извршување на договор за купопродажба на моторно возило, договорот за користење на моторното возило, договорот за сервисирање на возилото;
 • исполнување на преддоговорни обврски (закажување тест возење, закажување сервис за возилото, контролни сервисни прегледи на возилото, информации за цени за поправка, составување понуда за купување на возило или поправка на возило и сл.),
 • сервисирање на возилото, набавка на резервни делови и извршување на други потребни работи на возилото;
 • отповикување на возилото или поради замена на одредени неисправни делови;
 • одговори на прашања на клиентите;
 • остварување контакт и испраќање известувања за понуди, новости, дополнителни информации, актуелности, настани, наградни игри и промоции организирани од Компанијата, како и за остварување на правата на Лицето во врска со купените производи/понудени услуги, остварување на легитимни интереси на Друштвото, освен ако тие не се над тие интереси преовладување на интереси или основни права и слободи на Лица за кои се однесуваат податоците,кои бараат заштита на личните податоци.

 

Правен основ на обработка на Лични податоци

Правниот основ за обаботка на вашите податоци, претставува:

 • Ваша согласност

Вашите Лични податоци добиени врз основа на ваша согласност ќе бидат обработени и чувани сè додека постои Вашата согласност, односно се до евентуално отповикување на вашата согласност. Може да ја повлечете вашата согласност за собирање, обработка и употреба на Вашите податоци во кое било време со испраќање на електронско барање на email адреса: zastitapodataka@bmw.rs

Повлекувањето на согласноста не влијае на допуштеноста на обработката на Личните податоци извршени врз основа на Ваша согласност пред повлекувањето.

 • Извршување на договорните обврски

Компанијата собира Лични податоци кои се неопходни за склучување и извршување на договори со Вас и за исполнување на преддоговорни обврски.

Одредени информации преку формуларите кои ни ги испраќате вашите барања се означени како задолжителни. Тие се неопходни за склучување на договорот, т.е. тие се потребни за да можеме да одговориме на вашите барања и да ги исполниме, или да можеме да ги исполниме нашите законски или договорните обврски.

Доколку не ни ги доставите потребните лични податоци, нема да можеме да го обработиме вашето барање или да склучиме договор. Целта на обработка на другите лични податоци (опционални Лични податоци и слободни сте да ги пополните или не) кои не се неопходни за исполнување на преддоговорни и договорни/законски обврски е да се запознаете подобро и да ви испраќаме кориснички промотивни пораки. Во врска со нив, имате право да побарате бришење на личниte податоци од нашата база на податоци во секое време.

 • Легитимен интерес

Друштвото обработува Лични податоци заради заштита на легитимните интереси на Друштвото и легитимните интереси на трети страни. Под легитимни интереси на Друштвото се подразбираат: одржување на функционалноста на IT системот, промоција на производи и услуги на Друштвото како и поврзаните лица, спречување на злоупотреба, односно измама при утврдување на правата според гаранциите.

 • Почитување на правните обврски

Она што е неопходно за обработка на Вашите Лични податоци со цел на исполнување на законските обврски на Друштвото, т.е. обврските утврдени со разни закони.

 • Заштита на животно важните интереси

Ние обработуваме одредени лични податоци за да можеме да ве контактираме и ве известуваме во случај на потреба да се отповика  возилото или да го исправиме дефектот што може да ви го загрози животот и/или безбедноста.

 

Примател и трето лице

Личните податоци на одредени приматели ги откриваме, одн.на трети лица: на наши поврзани лица на територијата на Република Србија, производители на возила и/или делови кои се во продажниот асортиман на Компанијата, маркетинг компании, сервиси за комуникација или компании за истражување на пазарот или задоволство на клиентите или осигурување и компании за лизинг, кои се ангажирани или со кои соработува Компанијата, сите со цел да се обезбедат информации и податоци поврзани со купување и продажба на возила и давање услуги и нивно подобрување, за комуникација за кампањи за безбедност на возила, комуникација за маркетинг и промотивни активности, за подобрување на овие активности итн., како и за вршење на други деловни активности во кои се занимава Друштвото.

Друштвото нема да ги направи вашите лични податоци достапни на други приматели или трети страни, освен во случаите наведени во оваа Известување.

 

Период на чување на Личните податоци

Податоците кои Компанијата ги собира врз основа на закон како правна основа, е должно да ги чува онолку колку што е определено со одреден закон или друг позитивен пропис.

Податоците кои Компанијата ги собира врз основа на договорен однос, Компанијата ќе ги чува онолку колку што е неопходно за исполнување на договорот одн. обезбедување на услугата.

Податоците кои се обработени врз основа на Вашата согласност се чуваат сè додека не се отповика согласноста.

Податоците кои се обработени поради заштита на животно важните интереси се чуваат трајно.

 

Правата на Лицата во врска со обработката на Личните податоци

Покрај правата што се веќе спомнати во ова Известување, како и други права предвидени со Закон и други прописи во согласност со Закон, Лицето на кои се однесуваат личните податоци има право:

 • да побара од Компанијата информации дали ги обработува Личните податоци и пристапот до тие податоци;
 • да побара од Компанијата корекција, измена или бришење на неговите лични податоци и правото на приговор на обработката;
 • да поднесе тужба до Доверителот за информации од јавно значење и заштита на лични податоци;
 • да ги исправи неговите неточни Лични податоци без непотребно одложување. Во зависност од целта на обработката, Лицето има право да ги надополни своите нецелосни Лични податоци, што вклучува давање дополнителна изјава;
 • да ја ограничи обработката на Личните податоци од страна на Компанијата ако е исполнет еден од следниве случаи:
  1. Лицето на кои се однесуваат податоци односно ја оспорува точноста на Личните податоци, во рокот што го овозможува Компанијата за проверка на точноста на Личните податоци;
  2. обработката е незаконските, а Лицето со кое се однесуваат податоците се против   бришење на Лични податоци и наместо да ги брише, бара ограничување на користењето на Лични податоци;
  3. На Компанијата повеќе не и се потребни Лични податоци со цел на обработка, но лицето на кого се однесуваат податоците ги побарало со цел да поднесе, реализира или брани правно побарување;
  4. Лицето на кого се однесуваат податоците  поднело приговор за обработката во согласност со член 37 став 1 од Законот и проценката дали правната основа за обработка од контролорот ги надминува интересите на Лицата.

Друштвото е должно да ги извести сите приматели на кои им се откриени лични податоци за било каква корекција или додавање или бришење на Личните податоци или ограничување на нивната обработка во согласност со законот и GPDR, освен ако тоа не е невозможно или бара прекумерно време и ресурси. Друштвото е должно да го извести Лицето на кого податоци се однесуваат, на негово барање, да ги информира за сите приматели.

Лицето на кого се однесуваат податоците  има право да ги прима неговите Лични податоци кои претходно ги има доставено до Компанијата, да ги прими од него во структурирана, најчесто користена и електронски читлива форма и има право да ги пренесува овие податоци на друг кој ракува со нив, без попречувење од Компанијата на која биле доставени тие податоците, во согласност со Законот.

Доколку смета дека е оправдан во врска со посебната состојба во која се наоѓа, Лицето на кои  податоци се однесуваат, има право да достави до Друштвото приговор во секое време за обработка на неговите податоци за личност, во согласност со Законот.

Лицето на кого податоци се однесуваат има право на него да се применува одлуката донесена само врз основа на автоматска обработка, вклучително и профилирање, доколку таа одлука произведува правни последици за тоа лице или таа одлука значително влијае на неговата позиција.

 

Постапка во случај на прекршување на Личните податоци

Доколку прекршувањето на Личните податоци може да предизвика голем ризик за правата и слободите на лицето, Друштвото е должно без непотребно одложување да го извести Лицето чии податоци се однесуваат, во согласност со Законот.

Во случај на прекршување на Личните податоци кој можат да произведат ризик за правата и слободите на Лицата, Друштвото е должно да го извести Комесарот за пристап до информации од јавен интерес и заштита на податоците за личноста без непотребно одложување, или по можност во рок од 72 часа. од осознавање на прекршувањето. Известувањето доставено до надлежниот орган ги содржи сите информации во согласност со Законот.

 

Пренос на податоци за личноста во други држави

Преносот на лични податоци во друга држава или меѓународна организација, без претходно одобрение, може да се изврши доколку се утврди дека другата држава/ меѓународната организација обезбедува соодветно ниво на заштита на личните податоци.

 

Линкови кон Web страниците и услуги од трети страни

Нашиот сајт може да содржи линкови кон сајтовите од трети страни. Имајте на ум дека не сме одговорни за собирање, употреба, одржување, споделување или откривање на податоци и информации од трети страни. Ако обезбедите информации на страници од трети страни и ги користите тие страници, ќе се применуваат политиките за приватност и условите за користење на тие трети страни. Ви препорачуваме да ги прочитате правилата за приватност на veb -сајтот кои ги посетувате пред да ги испратите личните податоци.

Со кликнување на копчето Facebook, Twitter или Instagram на нашата страница, вие ја прифаќате можноста податоците за вашата посета на нашата страница да ги обработуваат наведените социјални мрежи, ако имате налог на нив. За да се избегне оваа состојба, Ние ве советуваме претходно да се одјавите од вашиот кориснички налог од овие социјални мрежи, и дури тогаш, со кликнување на линкот на нашата страница, посетете ја нашата страница на една од наведените социјални мрежи.

 

Доверливост и транспарентност на податоците

Вашите Лични податоци ќе бидат третирани како доверливи информации и Друштвото ќе преземе соодветни потребни мерки за да ги заштити во согласност со Законот. Пристап до нив ќе има само за лица кои, со оглед на описот на работата која ја вршат, треба да бидат запознаени со Вашите податоци за личноста и тоа само во обем  колку што е потребно за извршување на нивните должности.

Оваа Политика за приватност е достапна на веб страницата  www.bmw-motorrad.mk, како и во салоните на Друштвото.

Ако одлучиме да ја промениме нашата Политика за приватност, промените ќе бидат објавени и поставени на веб страницата www.bmw-motorrad.mk и во салоните на Друштвото.

Ако имате какви било прашања или барања во врска со обработката на Вашите податоци за личноста,ве молиме контактирајте не на email адресата: info@bmw-motorrad.mk

Вашиот Динамикс